Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. Ν3ΤΡ-00375

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Co-Financed by Greece and the European Union

 

This site uses Cookies.  By clicking the "close" button below you consent to the use of Cookies by the Nellys website.

For further information, Read More